PALATALIZACIJA

Palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike Č, Ž, Š.

PRIMERI:

-u vokativu jednine muškog roda:

momak - momče
bog - bože
duh - duše
beg - beže
vrag - vraže

-kod ličnih imena:

Perica - Peričin
Jovica - Jovičin
Novica - Novičin
Marica - Maričin
Milica - Miličin
Danica - Daničin
Ljubica - Ljubičin
Dušica - Dušičin
Slavica - Slavičin

-u prezentu glagola:

seći - sečem
peći - pečem
obući - obučem
svući - svučem
reći - rekoše

-kod izvedenica:

uho - uši
ruka - ručica
noga - nožica
krug - kružić
muha - mušica
knjiga - knjižara
prah - prašina
smeh - smešan

Palatalizacija obuhvata i promenu C u Č i Z u Ž.

lovac - lovče
zec- zečevi
knez - kneže
vitez - viteže
markiz - markižeIZUZECI

Palatalizacija se ne vrši kod prisvojnih prideva koji se završavaju na KA, GA i HA:
Rajka - Rajkin
Olga - Olgin
Sabiha - Sabihin

Palatalizacija se ne vrši ni kod reči koje bi ovom glasovnom promenom postale neprepoznatljive osnove:
tačka - tačkica
mačka - mačkica
kocka - kockica
sluga - slugin
spremačica - spremačicin
devojčica - devojčicin
duga - dugin