SIBILARIZACIJA

Kako se pravilno piše: knjigi ili knjizi?

Pravilno se piše KNJIZI.

NA PRIMER:
Sve je bilo kao u KNJIZI.
Već sam govorio o toj KNJIZI.

OVDE JE SLUČAJ SIBILARIZACIJE IMENICA JEDNINE ŽENSKOG RODA KOJA SE VRŠI DATIVU I LOKATIVU.
SIBILARIZACIJA

Sibilarizacija ili druga palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike C, Z, S.SLIČNI PRIMERI

supruga - supruzi
tuga - tuzi
pruga - pruzi
briga - brizi
snaga - snazi
sloga - slozi
vlaga - vlazi
sprega - sprezi
jaruga - jaruzi