KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta nedoumica na koju nailazimo u pravopisu je kod reči MALOPRE i reči MALO PRE.

Oba oblika pisanja su pravilna ali se upotrebljavaju u različitom značenju.

MALOPRE - se piše kao složeni prilog onda kada znači maločas ili pre ovog trenutka.

Na primer:
MALOPRE sam video školskog druga na televiziji.

MALO PRE - se piše u salučaju kada MALO predstavlja prilog a PRE predstavlja predlog sa genitivom.

Na primer:
Ako stigneš MALO PRE ugovorenog vremena ili malo kasnije, to neće praviti razliku.