KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Kako se pravilno piše i govori: da li ili je li?

Pravilno se piše i jedno i drugo, jer se radi o dva oblika konstrukcije u upitnim rečenicama.
Dakle, oba oblika su ispravna, i da li i je li.
Ipak, oblik da li je češće zastupljen od od oblika je li, te se stoga čini da oblik je li nije ispravan.


NA PRIMER: Da li mogu nekako da vam pomognem?
Je li mogu nečim da vas poslužim?