PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: žele ću ili želeću?

Pravilno se piše ŽELEĆU, jer se radi o glagolu u infinitivu, ŽELETI.

Na primer:
ŽELEĆU da te uvek imam pored sebe.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.


Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.
slični primeri

želeće, želećeš, želećemo, želećete