PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: pobećiću ili pobeći ću?

Pravilno se piše POBEĆI ĆU.

Na primer:
Ako se budemo trkali, POBEĆI ĆU deset metara ispred tebe.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.

slični primeri

pobeći ćeš, pobeći ćemo, pobeći će, pobeći ćete