PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: peći ću ili pećiću?

Pravilno se piše PEĆI ĆU.

Na primer:
PEĆI ĆU kukuruz na žaru.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.

slični primeri

peći ćeš, peći ćemo, peći će, peći ćete