PISANJE POMOĆNIH GLAGOLA

Kako se pravilno piše: ićiću ili ići ću?

Pravilno se piše IĆI ĆU.

Na primer:
Ako uspem da kupim kartu, IĆI ĆU na koncert u petak.



GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se pomoćni glagoli pišu sastavljeno a kada odvojeno?

Kada se glagol u infinitivu završava na ĆI, u futuru I uvek se piše odvojeno od pomoćnog glagola HTETI.
Tada se futur I ponaša kao složeni glagolski oblik.

Kada se glagol u infinitivu završava na TI, u futuru I pomoćni glagol HTETI će se pisati spojeno sa glavnim glagolom.
Tada će futur I biti prostog glagolskog oblika.





slični primeri

ići ćeš, ići ćemo, ići će, ići ćete