PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

Kako se pravilno piše: netreba ili ne treba?

Pravilno se piše NE TREBA.

NA PRIMER: NE TREBA da me čekate.
GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše odvojeno a kada spojeno?

Odrična rečca NE se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.
Odrična rečca NE se piše sastavljeno samo u sledećim glagolima u ličnom obliku: NEĆU, NEMAM, NEMOJ i NISAM.
slični primeri

ne trebam, ne trebaš, ne trebamo, ne trebate, ne trebaju